Zadzwoń do nas
502-547-226

Warunki gwarancji


WARUNKI GWARANCJI

 

Zleceniobiorca na wykonaną usługę oraz na zamontowane nowe części w ramach usługi udziela Zleceniodawcy gwarancji co do jakości wykonania na poniższych warunkach:

 1. Zleceniobiorca zapewnia Zleceniodawcy sprawne działanie naprawianych podzespołów oraz wymienionych części, przy użytkowaniu pojazdu lub zespołu części zgodnie z ich przeznaczeniem, warunkami technicznymi eksploatacji i zaleceniami Zleceniobiorcy.
 2. Okres gwarancji na wykonaną usługę, w tym na zamontowane części wynosi 12 miesięcy lub 20 000km w przypadku gdy przebieg pojazdu można udokumentować.
 3. Gwarancja dotyczy wyłącznie wykonanego zakresu naprawy oraz części wymienionych na nowe. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji tylko wówczas gdy awaria powstała z przyczyny tkwiącej w zamontowanej części lub na skutek niewłaściwie wykonanej naprawy.
  Gwarancja nie obejmuje:

  • tych z zamontowanych części które przy eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem zużywają się przed upływem terminu gwarancji oraz części używanych, zamontowanych za zgodą Zleceniodawcy
  • awarii powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych, zmęczenia materiału, niewłaściwej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, stosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nie wykonanie okresowych przeglądów, obsług itp.

  Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

  • zerwania plomb Zleceniobiorcy
  • dokonania naprawy z zakresu objętego gwarancją w innym zakładzie naprawczym bez zgody Zleceniobiorcy
  • użytkowania pojazdu lub przedmiotu naprawianego w sposób niezgodny z przeznaczeniem
  • użytkowania pojazdu lub przedmiotu naprawy pomimo wystąpienia nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu
  • nie stosowanie się do zaleceń Zleceniobiorcy co do sposobu eksploatacji, terminów obsług, przebiegów między naprawczych, materiałów eksploatacyjnych
  • brak możliwości ustalenia rzeczywistego przebiegu pojazdu po naprawie ze względu na uszkodzenie drogomierza lub jego dysfunkcję
 4. W ramach niniejszej gwarancji Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek wynikających z przyczyn tkwiących w zamontowanych częściach lub części zespołu spowodowanych niewłaściwie wykonana usługą w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania pojazdu do naprawy.
  Termin w/w naprawy może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części na zamówienie. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań np. ekspertyzy rzeczoznawcy, termin naprawy przedłuża się o okres potrzebny na wykonanie odpowiednich ekspertyz i podjęcia przez właściciela pojazdu decyzji.W przypadku dokonania bezskutecznej naprawy lub poprawek naprawy Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy naprawy lub żądać obniżenia ceny za wykonaną naprawę (nie dotyczy nowych części).
 5. Gwarancją nie są objęte części/zespoły, które zostały zamontowane przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zawodowych (należy przedstawić dokument montażu w zakładzie naprawczym np. faktura, paragon).
 6. Zleceniobiorca wykonuje naprawy w swojej siedzibie tzn. ul. Karola Olszewskiego 6a, 20-481 Lublin i nie ponosi kosztów dostarczenia pojazdu do zakładu i nie odpowiada za straty wynikłe z unieruchomienia pojazdu.